Oxygen

Aday Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

OKSİJEN İNSAN KAYNAKLARI SEÇME VE DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ADAY KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu “Gazeteciler Mahallesi Yazarlar Sokak No:13/1 Esentepe Şişli İstanbul” adresinde yer alan Oksijen İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“Kurum”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Faaliyetimiz kapsamında, işe alım süreçlerinde iş ortaklarımız adına yaptığımız görüşmeler kapsamında aday seçimi ve değerlendirilmesi başta olmak üzere “Oksijen İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi’’ ile detaylı olarak belirlenen alanlarda gösterilen faaliyetler dolayısıyla; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilen kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir.

Sözlü, yazılı ya da elektronik ortamdan temin edilen, ad, soyad, adres, iletişim bilgisi gibi toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak talep halinde resmi kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir.

KVKK md. 5/f.2'de öngörülen diğer hallerde, iş ortaklarımız ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz kartvizit paylaşımı, LinkedIn, profesyonel ağlar, referans sistemi, aracılığıyla dijital ve fiziki olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir Kişisel verilerinizi işlememizi gerektiren hukuki yükümlülüklerimiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunundan doğmaktadır.

4. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bilgi ve başvuru taleplerinizi “Gazeteciler Mahallesi Yazarlar Sokak No:13/1 Esentepe Şişli İstanbul” adresinden yönlendirebilirsiniz.

Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren

konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.